• ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງ d
  • ຄູ່ຮ່ວມງານ
  • ຄູ່ຮ່ວມງານ
  • ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງ b
  • ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງ c