• සහකරු ඈ
  • සහකරු
  • හවුල්කරු
  • සහකරු ආ
  • සහකරු ඇ