• nemumwe D
  • mubatsiri
  • nemumwe munhu
  • nemumwe b
  • nemumwe C